Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden – mProvement

Artikel 1. Definities

1.1. “mProvement”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid mProvement BV, statutair gevestigd te Hilversum, bekend onder KvK-nr. 32095855.

1.2. “Opdrachtgever”: iedere (rechts)persoon die met mProvement een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen, hoe ook genaamd, van mProvement met Opdrachtgever.

2.2. Algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zijn met mProvement.

Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden ook begrepen een uitdrukkelijk door beide partijen geaccordeerde e-mail (elektronisch bericht) van en aan de resp. directies van partijen dan wel gevolmachtigden.

2.3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met mProvement, voor de uitvoering waarvan derden betrokken dienen te worden.

2.4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Aanbod en aanvaarding

3.1. Alle aanbiedingen, door of vanwege mProvement gedaan, zijn vrijblijvend. Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door mProvement. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit een schriftelijke bevestiging van mProvement, dan wel uit het feit dat zij uitvoering geeft aan de overeenkomst.

3.2. Een samengestelde prijsopgave verplicht mProvement niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is mProvement daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij mProvement anders aangeeft.

3.4. De overeenkomst tussen mProvement en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk, daaronder begrepen een uitdrukkelijk door beide partijen geaccordeerde email van en aan de resp. directies, anders is overeengekomen.

3.5. Als datum van totstandkoming / ingang van de overeenkomst zal gelden de datum van of genoemd in de (schriftelijke) bevestiging door mProvement, dan wel de datum waarop mProvement aanvangt met de uitvoering. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken zijn slechts geldig indien mProvement deze schriftelijk heeft bevestigd en Opdrachtgever hiertegen niet binnen 8 dagen bezwaar heeft gemaakt.

3.6. mProvement blijft steeds gerechtigd, ook indien zij ter zake een offerte heeft gedaan, zonder opgaaf van redenen opdrachten te weigeren, tenzij al is gestart met de opdracht.

3.7. mProvement zal niet eerder beginnen met de afgesproken dienstverlening dan na mondelinge en/of schriftelijke bevestiging van de overeenkomst door Opdrachtgever.

Artikel 4. Prijs

4.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of schriftelijk overeengekomen, zijn de door mProvement verstrekte prijzen altijd netto, exclusief BTW en exclusief advertentiebudget.

4.2. Bij het aanvaarden van een opdracht door mProvement is van offertekosten – tenzij anders vooraf is overeengekomen – geen sprake.

4.3. Indien Opdrachtgever mProvement inschakelt voor aanvullende dienstverlening zonder dat hiervoor een tarief vooraf is vastgesteld, wordt uitgegaan van een uurtarief van : € 105 (honderd en vijf euro) per uur ex B.T.W.

4.4. Bij opdrachten met een looptijd van langer dan een maand zullen de te betalen kosten maandelijks achteraf in rekening kunnen worden gebracht.

4.5. De overeengekomen minimale prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanvaarding geldende prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten en dergelijke. Nieuwe, bij de aanvaarding (voor een ieder) onbekende, prijzen en percentages zullen opnieuw tussen de partijen besproken en vastgelegd dienen te worden.

4.6. mProvement mag haar vergoeding verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan mProvement, dat in redelijkheid niet van mProvement mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. mProvement zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. mProvement zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

4.7. De overeengekomen prijzen kunnen per 1 januari of 1 juli van ieder jaar herzien worden aan de hand van wettelijke of branche gebonden prijsontwikkelingen. Nieuw vastgestelde prijzen, vergoedingen en percentages worden doorgevoerd in de overeenkomst.

Artikel 5. Uitvoering

5.1. mProvement zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft mProvement het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3. Indien na het aanvaarden van de opdracht blijkt dat deze als gevolg van aan mProvement niet bekende omstandigheden onuitvoerbaar is, heeft mProvement het recht te vorderen dat zo mogelijk de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk zal zijn.

5.4. Overschrijding van de levertijden, dan wel het niet verwezenlijken van de gemaakte doelstellingen, -door welke oorzaak dan ook- verplicht mProvement jegens Opdrachtgever niet tot enigerlei vergoeding van schade, door Opdrachtgever of door derden geleden, tenzij de overschrijding of de fout duidelijk aantoonbaar de schuld is van medewerkers van mProvement.

5.5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan mProvement aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan mProvement worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan mProvement zijn verstrekt, heeft mProvement het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.6. mProvement is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat mProvement is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor mProvement kenbaar behoorde te zijn.

5.7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen uitgevoerd zal worden, kan mProvement de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.8. De wijze van betaling of een wederzijds contract op basis van een uur- dag- of projectprijs dient altijd in de werkovereenkomst overeen te worden gekomen.

5.9. Opdrachtgever ontvangt, indien overeengekomen, over de afgesproken tijdvakken of anders per kalender maand een rapportage van mProvement over de voortgang van de in de overeenkomst benoemde campagne(s).

5.10. Opdrachtgever vrijwaart mProvement voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

6.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. mProvement zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst kwalitatieve en/of organisatorische of financiële consequenties zal hebben, zal mProvement de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

6.4. Indien een vaste vergoeding is overeengekomen zal mProvement daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze vergoeding tot gevolg heeft.

6.5. In afwijking van lid 3 zal mProvement geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan mProvement kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Klachten / reclames

7.1. De opdrachtgever kan bij een gebrek aan prestaties van, contractueel afgesproken, diensten te allen tijde het contract beëindigen door schriftelijk in een aangetekend schrijven en binnen zes dagen na vaststelling dit met een goed gemotiveerde beschrijving melden bij mProvement.

7.2. Ten aanzien van goederen (voortgangsrapporten, en andere schriftelijke documenten daaronder begrepen pdf, jpgs e.d.) en diensten geleverd door mProvement kan slechts een schriftelijk, binnen 5 dagen na levering, gemeld, gebrek, ontvankelijk verklaard worden. Duidelijk dient door Opdrachtgever aangegeven te worden wat het gebrek is en wanneer en hoe het gebrek is vastgesteld.

7.3. Indien Opdrachtgever niet binnen de hierboven vermelde tijdvakken heeft gereclameerd en/of hij mProvement niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen, vervalt het reclamerecht.

7.4. Klachten over facturen en geautomatiseerde afschrijvingen dienen binnen 9 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.

7.5. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinnig is, zal mProvement slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 8. Betaling

8.1. Indien niet anders besproken en in de overeenkomst vastgelegd, dienen betalingen voor diensten, goederen en andere gemaakte kosten binnen 14 dagen na de factuur verzending te worden voldaan.

8.2. Betaling geschiedt met vermelding van het factuurnummer op mProvement’s bankrekening.

8.3. Het recht van Opdrachtgever om eventuele vorderingen op mProvement te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Wanneer de betaling van een toegezonden factuur noch vooraf noch binnen 14 dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden is de wederpartij van rechtswege in verzuim nadat een ingebrekestelling is gezonden en heeft mProvement het recht 1% (vertraging)rente van het factuurbedrag te berekenen voor iedere kalendermaandperiode dagen of het gedeelte daarvan. Dit met een initieel minimumbedrag van € 250,-.

8.4. Wanneer mProvement door niet (tijdige) betaling genoodzaakt wordt tot het nemen van incassomaatregelen, komen alle hieraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van Opdrachtgever.

8.5. Indien mProvement hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

8.6. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen voor rekening van opdrachtgever.

8.7. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

8.8. mProvement is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, vooruitbetaling van de Opdrachtgever te verlangen, alvorens de opdracht te starten of zo nodig voort te zetten na gebleken tijdige betaling.

8.9. In geval van faillissement, beslag of surseance van betaling of liquidatie, van de opdrachtgever zijn de vorderingen van mProvement op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.10. mProvement heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. mProvement kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. mProvement kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

8.11. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat schriftelijke overeenstemming met mProvement is bereikt, medewerkers van mProvement of van ondernemingen waarop mProvement ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

8.12. mProvement is gerechtigd om, indien Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen. In dat geval is Opdrachtgever aansprakelijk voor de door mProvement geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en uit de kosten van de ingebrekestelling.

8.13. Wanneer de oorzaak van de beëindiging niet ligt bij een duidelijk onherstelbare aantoonbare fout of foute beslissing van mProvement of één van haar medewerkers, is het mProvement gerechtigd 75% van de nog resterende periode tot de eerstvolgende schriftelijk vastgelegde evaluatieperiode te berekenen aan Opdrachtgever.

Artikel 9. Ontbinding en opzegging

9.1. mProvement is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  • Na het sluiten van de overeenkomst mProvement ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  • Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

9.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst, na een schriftelijke verklaring, op het tijdstip, waarop Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

9.3. Door de ontbinding dan wel opzegging worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door mProvement geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving.

9.4. Indien na het aangaan van de overeenkomst blijkt dat de door Opdrachtgever vermelde situatie – zonder een duidelijk aanwijsbare negatieve rol van mProvement- geheel of gedeeltelijk is gewijzigd en blijkt dat het bereiken van de in de oorspronkelijke werkovereenkomst aangegane doelstellingen niet of niet geheel uitvoerbaar zijn binnen de afgesproken tijd, dan heeft mProvement het recht te vorderen dat zo mogelijk door aanpassing van de uren, de prijs, de doelstelling of de omvang de opdracht als zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk zal zijn.

9.5. Opzegging van de overeenkomst (uiterlijk per de laatste dag van de betrokken kalendermaand) tussen Opdrachtgever en mProvement dient schriftelijk te gebeuren inachtnemingen een opzeggingstermijn van 2 kalendermaanden, tenzij in de overeenkomst anders vermeld.

9.6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door mProvement, zal mProvement in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

9.7. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor mProvement extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 10. Overmacht

10.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

10.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop mProvement geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor mProvement niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van mProvement worden daaronder begrepen.

10.3. mProvement heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat mProvement zijn verplichtingen had moeten nakomen.

10.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

10.5. Voor zoveel mProvement ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is mProvement gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te belasten. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als of het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11. Geheimhouding

11.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zijn in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, ongeacht of deze van mondelinge of schriftelijke aard is. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

11.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, mProvement gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en mProvement zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is mProvement niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

11.3. mProvement behoudt zich het recht voor om de naam en/of het logo van Opdrachtgever te gebruiken als referentie en als zodanig openbaar te maken, ook na beëindiging en/of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

12.1. Alle merk-, model-, databank- en auteursrechten, en overige intellectuele eigendomsrechten en bevoegdheden zoals bedoeld in de Auteurswet, met betrekking tot door mProvement geleverde diensten, waaronder advertentiecampagnes, rusten bij mProvement. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden

12.2. Alle door mProvement verstrekte stukken, zoals (digitale) rapporten, adviezen, ontwerpen, checklists, templates, software, applicaties etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van mProvement openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk is toegestaan door mProvement.

12.3. mProvement behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en redelijkheid en billijkheid, is mProvement slechts aansprakelijk voor schade, geleden door Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van mProvement, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen mProvement verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

13.2. mProvement is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, wanneer niet door Opdrachtgever kan worden aangetoond dat er sprake is, of is geweest, van een absolute bewuste tegenwerking van de in de overeenkomst opgestelde doelstelling, dan wel van een bewuste tegenwerking van de -onder normale omstandigheden geldende- belang van Opdrachtgever.

13.3. Bij ingebrekestelling van de dienstverlening van mProvement wegens bijvoorbeeld ziekte van een van haar medewerkers langer dan 30 werkdagen na de afgesproken termijn kan de overeenkomst worden opgeheven maar kan geen schadeclaim worden ingediend.

13.4. Indien mProvement aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

13.5. Indien mProvement aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, dit beperkt tot maximaal € 5.000,- (Zegge: vijfduizend euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van mProvement in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

13.6. In afwijking van hetgeen onder 5. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

13.7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van mProvement aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan mProvement toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

13.8. mProvement is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.9. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van mProvement of zijn ondergeschikten.

13.10 mProvement is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor conversie van marketingdata van derden (dataleverancier), handhaving van het voortbestaan van een domeinnaam, hyperlinks, deeplinks, instandhouding van de betrokken website(s), instandhouding van data binnen Google Analytics, internet- of hosting kwaliteit die met e.e.a. is gekoppeld bij Opdrachtgever.

Artikel 14. Geschillen en toepasselijk recht

14.1. Op alle overeenkomsten, alsmede de daaruit voortvloeiende geschillen, is het Nederlands recht van toepassing.

14.2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijk rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van mProvement, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Artikel 15. Hiërarchie, vindplaats en datum laatste wijziging

15.1. De concrete afspraken over de individueel diensten vormen een opdrachtbeschrijving die prevaleert boven deze algemene voorwaarden ingeval van tegenstrijdigheden.

15.2 Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn vindbaar op de website van mProvement en gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel waar mProvement is ingeschreven.

15.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Download Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Mprovement
Selecteer PDF's om te downloaden